version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
Z. Xiao-lian
Zeng Xiao-lian


There was one illustrations found for Z. Xiao-lian

 456882
2 86399 Arisaema xuanweiense H.Li
Kew Bull., vol. 55 : p. 420 (2000) [Z. Xiao-lian & W. Ling]