version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
Xie Qing Jian
Xie Qing Jian


There were 12 illustrations found for Xie Qing Jian

 273450
6 633898 Magnolia aromatica (Dandy) V.S.Kumar [125 640679 Manglietia aromatica Dandy]
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 80 : p. 1035, fig. 2 (1914) [Xie Qing Jian]
 273451
6 633985 Magnolia conifera (Dandy) V.S.Kumar [125 640688 Manglietia conifera Dandy]
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 80 : p. 1036, fig. 3 (1914) [Xie Qing Jian]
 273453
6 634147 Magnolia grandis (Hu & W.C.Cheng) V.S.Kumar [125 640707 Manglietia grandis Hu & W.C.Cheng]
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 80 : p. 1043, fig. 5 (1914) [Xie Qing Jian]
 273454
6 634247 Magnolia lucida (B.L.Chen & S.C.Yang) V.S.Kumar [125 640721 Manglietia lucida B.L.Chen & S.C.Yang]
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 80 : p. 1046, fig. 6 (1914) [Xie Qing Jian]
 273455
6 634013 Magnolia dandyi Gagnep.
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 80 : p. 1047, fig. 7 (1914) [Xie Qing Jian]
 273456
6 633972 Magnolia changhungtana ined.
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 80 : p. 1050, fig. 8 (1914) [Xie Qing Jian]
 273457
6 633998 Magnolia coriacea (Hung T.Chang & B.L.Chen) Figlar [125 664869 Michelia coriacea Hung T.Chang & B.L.Chen]
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 80 : p. 1061, fig. 9 (1914) [Xie Qing Jian]
 273458
6 634034 Magnolia doltsopa (Buch.-Ham. ex DC.) Figlar [125 664874 Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC.]
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 80 : p. 1062, fig. 10 (1914) [Xie Qing Jian]
 273460
6 634099 Magnolia fulva (Hung T.Chang & B.L.Chen) Figlar [125 664897 Michelia fulva Hung T.Chang & B.L.Chen]
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 80 : p. 1068, fig. 12 (1914) [Xie Qing Jian]
 273461
12 634099 Magnolia fulva (Hung T.Chang & B.L.Chen) Figlar [12 634099 Magnolia fulva (Hung T.Chang & B.L.Chen) Figlar]
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 80 : p. 1069, fig. 13 (1914) [Xie Qing Jian]
 273463
6 633893 Magnolia angustioblonga (Y.W.Law & Y.F.Wu) Figlar [125 664820 Michelia angustioblonga Y.W.Law & Y.F.Wu]
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 80 : p. 1078, fig. 15 (1914) [Xie Qing Jian]
 273464
6 633974 Magnolia chapensis (Dandy) Sima [125 664855 Michelia chapensis Dandy]
Ann. Missouri Bot. Gard., vol. 80 : p. 1080, fig. 16 (1914) [Xie Qing Jian]