version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
Y. Jian-kun
Yang Jian-kun


There were 3 illustrations found for Y. Jian-kun

 372394
Rhododendron maxiongense C.Q.Zhang & D.Paterson
Novon, vol. 13 : p. 157, fig. 1 (1991-2008) [Y. Jian-kun]
 372402
Rhododendron longilobum L.M. Gao & D.Z. Li
Novon, vol. 13 : p. 191, fig. 2 (1991-2008) [Y. Jian-kun]
 372403
Primula calyptrata X. Gong & R.C. Fang
Novon, vol. 13 : p. 194, fig. 1 (1991-2008) [Y. Jian-kun]