version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
G. Mu-seng
Guo Mu-seng


There was one illustrations found for G. Mu-seng

 372456
6 94937 Arundinaria qingchengshanensis (Keng f. & T.P.Yi) D.Z.Li (Keng f. & T.P.Yi) D.Z.Li [Bashania aristata Y.Ren, Yun Li & G.D.Dang]
Novon, vol. 13 : p. 474, fig. 1 (1991-2008) [G. Mu-seng]