version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
X. Zhu
Xiaodi Zhu


There was one illustrations found for X. Zhu

 372892
Rhodiola wenchuanensis T. Li & H. Zhang
Novon, vol. 20 : p. 54, fig. 1 (1991-2008) [X. Zhu]