version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
Y.X. Liu
Yun-Xiao Liu


There were 2 illustrations found for Y.X. Liu

 373078
Viola guangzhouensis A.Q. Dong, J.S. Zhou & F.W. Xing
Novon, vol. 19 : p. 458, fig. 1 (1991-2008) [Y.X. Liu]
 373246
Davallia napoensis F.G. Wang & F.W. Xing
Novon, vol. 21 : p. 381, fig. 1 (1991-2008) [Y.X. Liu]