version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
S.Q. He
Shun-Qing He


There were 2 illustrations found for S.Q. He

 373099
Chiritopsis jingxiensis Y. Liu, W.B. Xu & H.S. Gao
Novon, vol. 19 : p. 560, fig. 1 (1991-2008) [S.Q. He]
 373247
Petrocosmea huanjiangensis -
Novon, vol. 21 : p. 386, fig. 1 (1991-2008) [S.Q. He]