version 7.9 / made 2022.06.13 / Ubuntu 20.04
viewport:
F. Hogdson
Francisco Hogdson


There were 2 illustrations found for F. Hogdson

 371335
6 994521 Tachigali costaricensis (N. Zamora & Poveda) N. Zamora & van der Werff (N. Zamora & Poveda) N. Zamora & van der Werff [Sclerolobium costaricense N. Zamora & Poveda]
Novon, vol. 1 : p. 200 (1991-2008) [F. Hogdson]
 371262
Tintinnabularia gratissima J.F.Morales
Novon, vol. 6 : p. 393, fig. 1 (1991-2008) [F. Hogdson]