Pajanelia longifolia (Willd.) Schumann [ Bignonia multijuga Wall.]
Wallich, N., Plantae Asiaticae Rariores (1830-1832)
Pl. Asiat. Rar.

vol. 1 (1830)
t. 96 (1830)
<        >        navigate through volume

Pajanelia longifolia (Willd.) Schumann


name cited:
Bignonia multijuga Wall.
name recognized:
Pajanelia longifolia (Willd.) Schumann
name recognized (basionym):
Bignonia longifolia Willd.
drawing: Vishnupersaud
family: Bignoniaceae
tribe: Bignonieae
epithet cited: multijugus,-a,-um

epithet recognized: longifolius,-a,-um

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=10761
contact about this record

homotypic synonyms:
Bignonia longifolia Willd.;
heterotypic synonyms:
Bignonia indica Lour.; Bignonia macrostachya Wall. ex G. Don; Bignonia multijuga Wall.; Bignonia pajanelia Buch.-Ham.; Pajanelia multijuga (Wall.) DC.; Pajanelia rheedii Wight;
no full size  illustration available (3a)