Ononis cephalotes Boiss.
      
no HD illustration available (m3)
2 715434 Ononis cephalotes Boiss. Papilionaceae
P.E. Boissier, Voy. Bot. Espagne, vol. 1 : t. 47 (1839-1845) [J.C. Heyland]