Spondias pinnata (L.f.) Kurz [ Spondias mangifera Willd.]
Naturalis Biodiversity Centre / Wikimedia commons
Naturalis<        >        navigate through volume
name recognized:
968824 Spondias pinnata (L.f.) Kurz
name recognized (basionym):
640637 Mangifera pinnata L.f.

name cited:
968809 Spondias mangifera Willd.

drawing: A. Bernecker
family: Anacardiaceae
subfamily: Spondioideae
tribe: Spondieae
epithet cited: mangiferus,-a,-um

epithet recognized: pinnatus,-a,-um

link_details: details
Illustration contributed by:
Naturalis Biodiversity Centre, Leyden, The Netherlands
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=320443
contact about this record
synonyms:
homotypic synonyms:
Mangifera pinnata L.f.; Poupartia pinnata (L.f.) Blanco;
heterotypic synonyms:
Spondias acuminata Roxb.; Spondias bivenomarginalis K.M. Feng & Mao; Spondias mangifera Willd.; Tetrastigma megalocarpum W.T. Wang;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available
6 968824 Spondias pinnata (L.f.) Kurz (L.f.) Kurz [Spondias mangifera Willd.]
Naturalis: () [A. Bernecker]