no HD illustration available (m2)
2 384839 Ephedra lomatolepis Schrenk
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 1 : p. 199, t. 9, fig. 1 (1934-1964)