Cytinus ruber (Fourr.) Fritsch
      
no HD illustration available (m2)
2 315895 Cytinus ruber (Fourr.) Fritsch [0] Rafflesiaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5 : p. 409, t. 23, fig. 1 (1934-1964)