Torilis leptophylla (L.) Rchb. f.
      
no HD illustration available (m3)
2 1022568 Torilis leptophylla (L.) Rchb. f. [80 213962 Caucalis leptophylla L.] Umbelliferae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 16 : p. 157, t. 11, fig. 1 (1934-1964)