no HD illustration available (m2)
2 716118 Onosma azurea Schipcz.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 19 : t. 11, fig. 1 (1934-1964)