Solanum zelenetzkii Pojark.
      
no HD illustration available (m3)
2 958889 Solanum zelenetzkii Pojark. Solanaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 22 : p. 21, t. 2, fig. 1 (1934-1964)