no HD illustration available (m2)
2 968641 Spirostegia bucharica (B.Fedtsch.) Ivanina [0]
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 22 : p. 452, t. 25, fig. 1 (1934-1964)