no HD illustration available (m2)
2 726841 Orobanche pulchella Novopokr.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 23 : t. 4, fig. 1 (1934-1964)