no HD illustration available (m2)
2 578960 Kudrjaschevia korshinskyi (Lipsky) Pojark. [80 697600 Nepeta korshinskyi Lipsky]
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 20 : t. 28, fig. 1 (1934-1964)