Astracantha karakalensis (Freyn & Sint.) Podlech [ Astragalus karakalensis Freyn & Sint.]
      
no HD illustration available (m2)
6 1097958 Astracantha karakalensis (Freyn & Sint.) Podlech [125 111089 Astragalus karakalensis Freyn & Sint.] Papilionaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 12 : t. 23, fig. 2 (1934-1964)