no HD illustration available (m2)
2 293660 Crucianella schischkinii Lincz.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 23 : t. 9, fig. 4 (1934-1964)