no HD illustration available (m2)
1 1050011 Valerianella cymbaecarpa C. Meyer
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 23 : p. 649, t. 33, fig. 9 (1934-1964)