no HD illustration available (m2)
2 141297 Betula platyphylla Sukaczev
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5 : p. 287, t. 14, fig. 3 (1934-1964)