no HD illustration available (m2)
2 180421 Calligonum quadraepterum Korovin ex Pavlov
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5 : p. 541, t. 30, fig. 9 (1934-1964)