no HD illustration available (m2)
2 180311 Calligonum dubianskyi Litv.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5 : p. 563, t. 33, fig. 2 (1934-1964)