no HD illustration available (m2)
2 180386 Calligonum orthotrichum Pavlov
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5 : p. 581, t. 36, fig. 6 (1934-1964)