no HD illustration available (m2)
2 180321 Calligonum ferganense Pavlov
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5 : p. 589, t. 37, fig. 9 (1934-1964)