no HD illustration available (m2)
12 823011 Polygonum oxyspermum C. Meyer & Bunge [80 823211 Polygonum raii Bab.]
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5 : p. 619, t. 40, fig. 5 (1934-1964)