Polygonum weyrichii F. Schmidt
      
no HD illustration available (m3)
2 823595 Polygonum weyrichii F. Schmidt Polygonaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5 : p. 697, t. 49, fig. 4 (1934-1964)