Chenopodium hybridum L.
Komarov (Komorov), V.L., Flora of the U.S.S.R. (1934-1964)
Fl. URSS

vol. 6
t. 3 p. 57 f. 6
<        >        navigate through volume

Chenopodium hybridum L.


name cited:
Chenopodium hybridum L.
name recognized:
Chenopodium hybridum L.
family: Chenopodiaceae
subfamily: Chenopodioideae
tribe: Chenopodieae
epithet: hybridus,-a,-um

Illustration contributed by:
Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=401623
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Atriplex hybrida Crantz; Botrys hybrida (L.) Nieuwl.; Chenopodium angulatum Curtis ex Steudel; Chenopodium angulosum Lam.; Chenopodium serotinum Suter; Chenopodium stramoniifolium Chev.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
1 233997 Chenopodium hybridum L.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : p. 57, t. 3, fig. 6 (1934-1964)