Agriophyllum minus Fischer & C. Meyer
      
no HD illustration available (m3)
2 30513 Agriophyllum minus Fischer & C. Meyer Chenopodiaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : t. 7, fig. 8 (1934-1964)