no HD illustration available (m2)
2 425449 Euphrasia fedtschenkoana Wettst. ex Juz.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 22 : p. 512, t. 28, fig. 2 (1934-1964)