Euphrasia amblyodonta Juz.
      
no HD illustration available (m3)
2 425261 Euphrasia amblyodonta Juz. Scrophulariaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 22 : p. 524, t. 29, fig. 3 (1934-1964)