no HD illustration available (m2)
2 874797 Rhinanthus schischkinii Vassilcz.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 22 : p. 584, t. 34, fig. 5 (1934-1964)