no HD illustration available (m2)
2 136602 Bellevalia lipskyi (Miscz.) Wulff. [80 539930 Hyacinthus lipskyi Miscz.]
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 4 : p. 399, t. 23, fig. 11 (1934-1964)