no HD illustration available (m2)
2 948396 Silene popovii Schischk.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : p. 649, t. 39, fig. 5 (1934-1964)