no HD illustration available (m2)
5 948601 Silene samojedorum (Sambuk) Oxelman [-1]
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : p. 697, t. 42, fig. 3 (1934-1964)