no HD illustration available (m2)
2 488378 Gypsophila virgata Boiss.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : p. 755, t. 47, fig. 4 (1934-1964)