no HD illustration available (m2)
2 361123 Dryas oxyodonta Juz.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 10 : p. 271, t. 20, fig. 3 (1934-1964)