Alchemilla tytthantha Juz.
      
no HD illustration available (m3)
2 37115 Alchemilla tytthantha Juz. Rosaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 10 : p. 365, t. 23, fig. 3 (1934-1964)