no HD illustration available (m2)
2 995956 Tamarix leptostachya Bunge
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 15 : p. 319, t. 16, fig. 5 (1934-1964)