no HD illustration available (m2)
2 735592 Oxytropis lithophila Vassilcz.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 13 : p. 95, t. 5, fig. 2 (1934-1964)