no HD illustration available (m2)
2 1084176 Zygophyllum fabago L.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 14 : p. 163, t. 9, fig. 5 (1934-1964)