no HD illustration available (m2)
2 968598 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. [80 591897 Lemna polyrrhiza L.]
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 3 : p. 486, t. 26, fig. 6 (1934-1964)