Polygonum oxyspermum C. Meyer & Bunge [ Polygonum raii Bab.]
      
no HD illustration available (m3)
12 823011 Polygonum oxyspermum C. Meyer & Bunge [80 823211 Polygonum raii Bab.] Polygonaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 5 : p. 619, t. 40, fig. 5 (1934-1964)